Prosiect Gofal Plant ar Waith (cam 2): arweiniad i fannau lleoliad gwaith.

Mynnwch wybod y cyfan sydd angen i chi ei wybod am ddod yn fan lleoliad gwaith i broisect Gofal Plant ar Waith NDNA Cymru (cam 2) a manteision eich cael chi fel cyfranogwr.

Os dowch yn fan lleoliad gwaith i broisect Gofal Plant ar Waith NDNA Cymru (cam 2), byddwch yn cefnogi’r gweithlu blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru drwy roi’r cyfle i unigolion ennill profiad yn y sector er mwyn cael eu cyflogi yn y dyfodol.

Mae nifer o’n meithrinfeydd o Gam 1, Sir y Fflint a Wrecsam yn 2018, wedi derbyn eu cyfranogwr ar gontract parhaol.  Darllenwch sut.

Sut fydd y prosiect yn gweithio?

Bydd NDNA Cymru yn cael hyd i 84 o gyfranogwyd o leoedd ar hyd a lled Cymru.

Fel lleoliad yn cefnogi’r prosiect, byddwch yn darparu lleoliad gwaith ar gyfer ‘Cynorthwyydd Meithrinfa Dan Hyfforddiant’ am 16 awr yr wythnos am gyfanswm o 12 wythnos.

Bydd eich cyfranogwr (cyfranogwyr) yn derbyn cefnogaeth dros gyfnod o 16 wythnos, yn cynnwys:

 • Lleoliad gwaith 12 wythnos, wedi ei dalu amdano (gan NDNA Cymru) yn eich lleoliad chi
 • Cefnogaeth ac arweiniad parhaus drwy gydol eu lleoliad gwaith gan NDNA Cymru
 • Pedair wythnos o hyfforddiant â thâl gan NDNA Cymru.

Mae’r prosiect hwn yn rhoi’r cyfle i chi wneud eich gweithlu’n fwy amrywiol – bydd y cyfranogwyr o wahanol gefndiroedd ac â gwahanol lefelau o brofiad.

Bydd yn cefnogi gyda recriwtio, gan roi i chi’r cyfle i weld gwaith cynorthwywr meithrinfa dan hyfforddiant ar waith gyda’ch tîm o blant a staff dros gyfnod o dri mis.

Ym mhle fydd yn digwydd?

Bydd yn cael ei ddarparu mewn deg awdurdod lleol ledled Cymru. Bydd yr ardaloedd yn cynnwys:

Gogledd Cymru

 • Conwy, Wrecsam, Gwynedd ac Ynys Môn

De Cymru

 • Caerdydd a Chaerffili, Casnewydd a Thorfaen
 • Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Pa bryd fydd yn digwydd?

Bydd prosiect Gofal Plant ar Waith NDNA yn cael ei ddarparu hyd at Ragfyr 2020

Hyfforddiant

Tra byddwch ar leoliad gwaith bydd ‘Cynorthwyydd Meithrinfa Dan Hyfforddiant’ yn derbyn hyfforddiant NDNA ochr yn ochr â’u lleoliad gyda chi.

Mae’r cyrsiau hyfforddi dros gyfnod o bedair wythnos ac yn cwmpasu’r holl hyfforddiant gorfodol megis diogelu a chymorth cyntaf pediatrig, yn ogystal â nifer o sesiynau penodol ar y blynyddoedd cynnar a gofal plant.  Bydd cyfranogwyr yn cael eu gwirio gan NDNA Cymru cyn eu gosod ar leoliad gwaith.

A oes unrhyw feini prawf i fod yn lleoliad?

Rhaid i chi fedru darparu gwaith am 16 awr yr wythnos am 12 wythnos.

Gallwch ddim ond elwa o gynllun Gofal Plant ar Waith NDNA. Y mae, mewn gwirionedd, yn cynnig proses gyfweld o 12 wythnos ac mae’r 12 wythnos hynny yn amhrisiadawy.”

– Sarah, Rheolwr Meithrinfa, Meithrinfa Hill Tots, Brymbo

Childcare Works project (phase 2): work placement setting guidance

Find out all you need to know about becoming a work placement setting for NDNA Cymru’s Childcare Works (phase 2) project and the benefits to you of having a participant.

If you become a work placement setting for NDNA Cymru’s Childcare Works (phase 2) project, you will be supporting the early years and childcare workforce in Wales by enabling individuals to gain experience in the sector to go into future employment. 

Many of our nurseries in Phase 1, in Flintshire and Wrexham in 2018, have taken on their participant on a permanent contract. Read how here.

How will the project work? 

NDNA Cymru will source 84 participants across Wales.  

As a setting supporting the project, you will provide work for a trainee nursery assistant for 16 hours a week for 12 weeks.

Your participant (s) receive support spanning 16 weeks including:

 • A 12 week, paid (by NDNA Cymru) placement at your setting 
 • On-going support and guidance throughout their placement from NDNA Cymru
 • Four weeks of paid training from NDNA Cymru.

This project gives you a chance to make your workforce more diverse – participants are from different backgrounds with differing levels of experience.

It will support with recruitment, giving you the opportunity to see a trainee nursery assistants’ work in practice with your children and staff team over a three month period. 

Where will it take place?

It will be delivered in ten local authorities throughout Wales. Areas covered include: 

North Wales

 • Conwy, Wrexham, Gwynedd and Anglesey (26 trainee nursery assistants)

South Wales

 • Cardiff, Caerphilly, Newport and Torfaen (46 trainee nursery assistants)

Swansea and Neath Port Talbot (12 trainee nursery assistants)

When will it take place?

 The project will take place during April 2019 and November 2020. 

Training

Whilst on placement your trainee nursery assistant will receive NDNA training alongside their placement with you.

The training courses span four-weeks and cover all mandatory training such as safeguarding and paediatric first aid, as well as a number of early years and childcare specific sessions. Participants will be DBS checked by NDNA Cymru prior to being on placement. 

If participants are new to the childcare and early learning sector, they will gain the skills and knowledge to be able to begin their placement opportunity at your setting. 

Are there any criteria to be a setting? 

You must be able to provide work for 16 hours a week for 12 weeks. 

“The NDNA Childcare Works scheme is a win-win situation. It effectively gives nurseries a 12-week interview process and those 12 weeks are valuable.”

– Sarah Griffiths, Nursery Manager, Hill Tots Nursery Brymbo

To find out more:

Email: childcareworks@ndna.org.uk

Call: 01824 707823

Funded by Welsh government