Wales Childcare Works project: Prosiect Gofal Plant ar Waith

Find out all you need to know about becoming a Wales Childcare Works project placement setting for NDNA Cymru’s Childcare Works project and the benefits to you of having a participant.

If you become a work placement setting for the NDNA Cymru Wales Childcare Works project, you will be supporting the early years and childcare workforce in Wales by enabling individuals to gain experience in the sector to go into future employment. 

Many of the nurseries that have previously provided work placements for the project’s Trainee Nursery Assistants have employed their participant on a permanent contract.

Read our Childcare Works press release.

How the Wales Childcare Works project works

Once funding for the project is secured, NDNA Cymru sources participants from specified local authorities across Wales.

Settings supporting the project provide a 12 week work placement for a trainee nursery assistant to work 16 hours a week.

Participants receive support spanning 16 weeks including:

  • A 12 week, paid (by NDNA Cymru) placement at a setting 
  • On-going support and guidance throughout their placement from NDNA Cymru
  • Four weeks of paid training from NDNA Cymru.

This project gives settings a chance to make their workforce more diverse – participants are from different backgrounds with differing levels of experience.

It will support with recruitment, giving settings the opportunity to see a Trainee Nursery Assistant’s work in practice with their children and staff over a three month period. 

Where does Childcare Works take place?

The project is funded by the UK government through the UK Shared Prosperity Fund to deliver in Conwy and Pembrokeshire.

When will it take place?

NDNA will be delivering two cohorts in Conwy, the first commences on 22 January 2024 and the second on 3 June 2024.

We will also be delivering two cohorts in Pembrokeshire, the first in Haverfordwest commencing 24 April 2024 and the second in Milford Haven commencing 23 July 2024.

Training

Whilst on placement your Trainee Nursery Assistant receives NDNA training alongside their placement in a childcare setting.

The training courses span four-weeks and cover all mandatory training such as safeguarding and paediatric first aid, as well as a number of early years and childcare specific sessions. Participants will be DBS checked by NDNA Cymru prior to being on placement. 

If participants are new to the childcare, early years and play sector, they will gain the skills and knowledge to be able to begin their placement opportunity at a setting. 

Are there any criteria to be a placement setting? 

Settings must be able to provide work for 16 hours a week for 12 weeks. 

Ffeindiwch allan popeth rydych angen gwybod am fod yn sefydliad lleoliad gwaith i brosiect gwaith gofal plant NDNA Cymru a’r manteision i chi’n cael cyfranogwr.

Os ydych yn sefydliad lleoliad gwaith i brosiect gwaith gofal plant NDNA Cymru, byddwch yn cefnogi’r gweithle gofal plant a’r blynyddoedd cynnar yng Nghymru trwy alluogi unigolion i dderbyn profiad yn y sector i fynd mewn i gyflogaeth yn y dyfodol.

Mae llawer o’r meithrinfeydd sydd wedi cynnig lleoliad gwaith yn y gorffennol i gynorthwyydd feithrinfa dan hyfforddiant, wedi cyflogi’r cyfranogwyr ar gontract parhaol.

Gwasgwch ar y linc i ddarllen ein datganiad i’r wasg.

Sut mae’r prosiect yn gweithio?

Unwaith mae cyllid am y prosiect wedi’i sicrhawyd, mae NDNA Cymru yn ffeindio cyfranogwyr o awdurdodau lleol penodol ar draws Cymru.

Bydd sefydliadau sydd yn cefnogi’r prosiect yn darparu sefydliad lleoliad gwaith i gynorthwyydd feithrinfa dan hyfforddiant am 12 wythnos i weithio 16 awr yr wythnos.

Mae cyfranogwyr yn derbyn cymorth dros 16 wythnos gan gynnwys:
• Lleoliad gwaith mewn sefydliad am 12 wythnos, talwyd (gan NDNA Cymru)
• Cymorth ac arweiniad parhaol trwy gydol ei lleoliad o NDNA Cymru.
• Hyfforddiant talwyd gan NDNA Cymru am bedwar wythnos.

Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i’r sefydliadau wneud ei gweithle yn fwy amrywiol- Mae cyfranogwyr yn dod o gefndiroedd gwahanol a lefel o brofiad gwahanol.
Bydd yn cefnogi gyda recriwtiaid, yn rhoi cyfle i sefydliadau wedi cynorthwyydd feithrinfa dan hyfforddiant yn gweithio gyda’r plant a staff dros gyfnod o dair fis.

Ble bydd yn cymryd lle?

Mae’r prosiect wedi’i ariannu gan lywodraeth y DU trwy gronfa ffyniant cyffredin y DU i ddarparu yng Nghonwy a Sir Benfro.

Pryd bydd yn cymryd lle?

Fydd NDNA yn darparu dwy garfan yng Nghonwy, yr un cyntaf yn cychwyn ar yr 22ain o Ionawr 2024 ac yr ail ar y 3ydd o Fehefin 2024.

Byddwn hefyd yn darparu dwy garfan yn Sir Benfro, y gyntaf yn Hwlffordd yn cychwyn ar 24ain o Ebrill a’r ail yn Aberdaugleddau ar y 23ain o Orffennaf 2024.

Hyfforddiant

Wrth fod ar leoliad gwaith, mae’r cynorthwyr meithrinfa dan hyfforddiant yn derbyn hyfforddiant o NDNA wrth law a hyfforddiant yn y gweithle gofal plant.
Mae’r hyfforddiant dros bedwar wythnos ac yn cynnwys yr holl hyfforddiant gofynnol, fel diogelu plant a chymorth cyntaf i blant, mae hefyd sesiynau penodol i ofal plant a’r blynyddoedd cynnar.. Fydd cyfranogwyr wedi’i derbyn gwiriad GGD gan NDNA Cymru cyn gallu cychwyn yn y sefydliad.

Os yw chyfranogwyr yn Newydd i’r sector gofal plant, blynyddoedd cynnar neu sector chwarae, byddant yn derbyn y sgiliau a’r wybodaeth i allu dechrau yn ei lleoliad gwaith.

Oes unrhyw meini prawf i fod yn sefydliad lleoliad gwaith?

Mae rhaid i sefydliad gallu darparu 16 awr yr wythnos am 12 wythnos.

Morgan, placement student, Conwy and Denbighshire
Morgan, placement student, Conwy and Denbighshire

Childcare Works testimonials and case studies

Trainee Nursery Assistant testimonials:

“Placement has been fantastic. I have loved meeting so many different children, all with different personalities. The staff and children have made me feel welcome, given me confidence and most importantly, self-belief. I was asked if I would be interested in becoming part of their team. At the start of this course I could never have imagined that it would end with me getting my dream job in an amazing nursery with such lovely staff and children. I am so grateful for being part of this NDNA programme.”

– Swansea participant

“The course was really good as an introduction into childcare and helping you access the workplace. There was a good balance between theory and practical and the initial theory was very helpful. The childcare modules that I completed to prepare for the work placement, and the placement itself, was very helpful to prepare me for work and build my confidence. The support given by the course tutor throughout the course and assisting to find a suitable placement and then work was amazing, invaluable and rewarding as it has led to finding a job in a childcare setting.” – Conwy participant

Placement setting testimonials:

“We were happy to be approached to take part in the NDNA scheme, it’s a great way of supporting people in their journey into working within childcare. It’s always been an easy and positive experience for us and we would definitely carry on with the programme. We are very pleased to have had a candidate that proved to be very valuable and liked by all the staff and children, that we offered them a permanent position within our setting.”

– setting in Swansea


“I would definitely recommend working with the childcare works project, they had excellent communication weekly asking questions about the trainee and if they were meeting standards of the nursery. All information was sent about the trainee early before starting placement and we were informed if the trainee was absent. We have really enjoyed working with the childcare works project.”

– setting in Rhondda Cynon Taf

Dyfyniad cynorthwyydd meithrin dan hyfforddiant:

“Mae lleoliad gwaith wedi bod yn ffantastig. Dwi wedi caru cwrdd â sut gymaint o blant Newydd, I gyd gyda phersonoliaethau gwahanol. Mae’r staff a’r plant wedi bod yn groesawgar, wedi rhoi hyder i mi ac yn bwysicaf hunan-cred. Ges i fy ngofyn a hoffwn fod yn rhan o’r tîm. Ar ddechrau’r cwrs yma, byddai byth wedi dychmygu byddaf yn gorffen gyda’r swydd breuddwydiaf am mewn meithrinfa fendigedig gyda staff a phlant hyfryd. Dwi’n gwerthfawrogi fod yn rhan o raglen NDNA.”

– Cyfranogwr Abertawe

“Roedd y cwrs yn dda iawn fel cyflwyniad i ofal plant ac yn helpu cael mynediad i’r gweithle. Roedd cydbwysedd da rhwng theori ac ymarferol ac roedd y theori gychwynnol yn ddefnyddiol iawn. Roedd y modiwlau cwblheais i i baratoi ar gyfer lleoliad gwaith  wedi fy helpu paratoi am waith ac adeiladu hyder. Roedd y gefnogaeth gan diwtor y cwrs trwy gydol y cwrs ac yn cynorthwyo i ffeindio sefydliad addas ac wedyn gwaith yn fendigedig, amhrisiadwy ac yn wobrwyol gan ei bod wedi arwain mi i ffeindio swydd yn sefydliad gofal plant.”

– Cyfranogwr Conwy

Dyfyniad sefydiad lleoliad gwaith:

“Roedden yn hapus iawn i gael ein gofyn i gymryd rhan yn gynllun NDNA, mae’n ffordd wych o gefnogi pobl ar ei daith i weithio yn ofal plant. Mae gwastad wedi bod yn brofiad hawdd a phositif i ni a bydden bendant yn parhau gyda’r rhaglen. Rydym yn falch iawn i gael cyfranogwyr wnaeth dangos i fod yn hoffus ac yn werthfawr gyda staff a phlant, wnaethon ni cynnig swydd barhaol iddyn nhw.”

– Sefydliad yn Abertawe

“Byddaf bendant yn argymell gweithio gyda phrosiect gwaith gofal plant, roedd ganddyn nhw gyfathrebiad rhagorol yn wythnosol yn ofyn cwestiynau am yr unigolyn dan hyfforddiant ac os oedden nhw’n cwrdd ag gofynion y feithrinfa. Roedd yr holl wybodaeth am yr unigolyn wedi cael ei anfon yn gynnar cyn dechrau ar roedden yn ymwybodol os bydden nhw’n absennol. Rydym wir wedi mwynhau gweithio gyda phrosiect gwaith gofal plant.”

– Sefydliad yn Rhondda Cynon Taff

Case studies

To find out more:

Email: [email protected] or call: 01824 707823

childcare works wales