Anti-racist shout out – Childcare and Play Sector

Welsh Government recently published the Anti-racist Wales Action Plan, it is designed to tackle systemic and institutionalised racism. The actions within the plan are set against the vision of becoming an anti-racist nation by 2030.

The Anti-racist Wales Action Plan sets out the goals and actions for Welsh Government, local authorities, statutory bodies and third sector organisations in tackling institutionalised and systemic racism and creating a fairer and more equal Wales for ethnic minority people.

It requires us all to be proactive in identifying and tackling systemic racism in all aspects of how Wales works. It requires us to look at how racism is built into our policies, practices procedures, formal and informal rules, and the way we work and involve people in the decisions that affect them.

We know we need to ensure the voices and lived experiences of Black, Asian and Ethnic Minority people are not just heard, but acted upon. We are determined to ensure that this is not just an exercise in saying the right things.

The proposed actions set out within the plan in relation to the childcare and play sector are at an early stage of development. We are seeking help to develop and refine these proposed actions to ensure they have the most positive impact possible.

We will be establishing a steering group to lead this work, as well as task and finish groups and focus groups to engage parents and staff. We are particularly interested in involving those from Black and Asian Minority Ethnic backgrounds in this work.

We are seeking people to help us in all areas of this work. Therefore we are asking you to let us know if you would be interested in supporting us on this journey. To get involved please email ChildcarePlay.AntiRacistWales@gov.wales by 9 September.

 

Gwewyr gwrth-hiliol – Sector Gofal Plant a Chwarae

Yn ddiweddar cyhoeddodd  Llywodraeth Cymru Gynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru, y bwriad yw mynd i’r afael â hiliaeth systemig a sefydliadol. Mae’r camau gweithredu yn y cynllun yn cael eu gosod yn erbyn y weledigaeth o fod yn genedl wrth-hiliol erbyn 2030.

Mae Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliol Cymru yn nodi’r nodau a’r camau gweithredu ar gyfer Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, cyrff statudol a sefydliadau trydydd sector wrth fynd i’r afael â hiliaeth sefydliadol a systemig a chreu Cymru decach a mwy cyfartal i bobl o leiafrifoedd ethnig.

Mae’n ei gwneud yn ofynnol i ni gyd fod yn rhagweithiol wrth adnabod a mynd i’r afael â hiliaeth systemig ym mhob agwedd ar sut mae Cymru’n gweithio. Mae’n ofynnol i ni edrych ar sut mae hiliaeth yn cael ei gorffori yn ein polisïau, gweithdrefnau arferion, rheolau ffurfiol ac anffurfiol, a’r ffordd rydyn ni’n gweithio ac yn cynnwys pobl yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

Gwyddom fod angen i ni sicrhau bod lleisiau a phrofiadau byw pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig nid yn unig i’w clywed, ond hefyd yn cael eu gweithredu. Rydym yn benderfynol o sicrhau nad ymarfer wrth ddweud y pethau cywir yn unig yw hwn.

Mae’r camau arfaethedig a nodir yn y cynllun mewn perthynas â’r sector gofal plant a chwarae mewn cyfnod cynnar o ddatblygiad. Rydym yn chwilio am gymorth i ddatblygu a mireinio’r camau arfaethedig hyn er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr effaith fwyaf cadarnhaol posibl.

Byddwn ni’n sefydlu grŵp llywio i arwain y gwaith hwn, yn ogystal â grwpiau gorchwyl a gorffen a grwpiau ffocws i ymgysylltu â rhieni a staff. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn cynnwys y rhai o gefndiroedd Du ac Asiaidd Lleiafrifoedd Ethnig yn y gwaith hwn.

Rydym yn chwilio am bobl i’n helpu ym mhob maes o’r gwaith hwn. Felly rydym yn gofyn i chi roi gwybod i ni os oes gennych ddiddordeb mewn ein cefnogi ni ar y daith hon. I gymryd rhan, e-bostiwch GofalPlantChwarae.CymruWrth-hiliol@llyw.cymru erbyn 9 Medi.

 

 

Similar Articles

NDNA July network chairs meeting

Monday, 4 July 2022, 11.00am-12.40pm (via Zoom) Please find in this article a summary of…
Read more

Private and voluntary nurseries expected to deliver more for less

Scottish private and independent nurseries are delivering almost a third of the country’s funded childcare…
Read more